Privacy beleid

1. IDENTIFICATIE

o    Identiteit: HOTEL DEN BRIEL (hierna “HOTEL DEN BRIEL”)

o    Adres: Abraham Voortmanstraat 2, 9000 Gent

§  E-mailadres: receptie@denbriel.be

§  Telefoon: 09/430.20.00

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te aanvaarden bevestigt de gebruiker dat hij geïnformeerd is en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking door HOTEL DEN BRIEL van zijn persoonsgegevens die hij verstrekt heeft op de website op www.denbriel.be (hierna de “website”), inclusief zijn browsgegevens en andere gegevens die hij aan HOTEL DEN BRIEL in de toekomst verstrekt.
De gebruiker moet dit Privacybeleid, dat op een duidelijke en eenvoudige manier geschreven is, aandachtig lezen, zodat hij het volledig begrijpt en hij op vrije en vrijwillige basis kan beslissen of hij zijn persoonsgegevens aan HOTEL DEN BRIEL wil verstrekken.

3. VEREISTE INZAKE DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

De gegevens die verzocht worden op de formulieren op de website moeten over het algemeen verplicht verstrekt worden (tenzij dat anderszins vermeld staat in het vereiste veld) om te voldoen aan de vermelde doelen.
Als deze gegevens niet verstrekt worden of niet correct verstrekt worden, kan het zijn dat ze niet behandeld worden en zal de gratis weergave van de websitecontent niet aangetast worden.

4. VOOR WELKE DOELEN ZAL HOTEL DEN BRIEL DE PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN?

De persoonsgegevens die verstrekt worden via de website zullen verwerkt worden door HOTEL DEN BRIEL voor de volgende doelen:

 

1. Gegevens die verstrekt zijn voor Het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (telefoon of e-mail) voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

 

o    Het beheer van boekingsverzoeken van de gebruikers.

o    Het sturen van de bevestiging of documentatie van de gemaakte boeking.

o    Het sturen van commerciële communicaties uit naam van HOTEL DEN BRIEL, als er hiervoor toestemming is gegeven.

o    De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

o    Het sturen van een herinnering aan de gebruiker over onvolledige reserveringen of, indien van toepassing, zoekopdrachten die de gebruiker uitgevoerd heeft.

o    De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

 

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij HOTEL DEN BRIEL:

 

o    Beheer van verzoeken voor het inschrijven in de categorie die de gebruiker gekozen heeft of voor het uitschrijven.

o    Verificatie om te zien of de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich in te schrijven in de geselecteerde categorie, op om het even welk moment waarop HOTEL DEN BRIEL dat geschikt acht.

o    De behandeling en reactie op mogelijke verzoeken om informatie van de gebruiker.

o    Het zoeken naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker geselecteerd heeft.

o    Het sturen van gepersonaliseerde commerciële communicaties uit naam van HOTEL DEN BRIEL

o    De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

 

4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

o    Het beheer van de abonnementen op en/of uitschrijvingen van de Nieuwsbrief die beschikbaar is op de website van HOTEL DEN BRIEL

 

5. Gegevens die verstrekt zijn op de contactformulieren en website van het bedrijf:

o    Het beheer van verzoeken om contact en informatie van de gebruiker via de hiervoor beschikbare kanalen op de websites van HOTEL DEN BRIEL

o    Het beheer van het gedane verzoek.

o    De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL HOTEL DEN BRIEL VERWERKEN?

HOTEL DEN BRIEL zal de volgende categorieën van gebruikersgegevens verwerken:

1. Gegevens die verstrekt zijn voor Het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (telefoon of e-mail) voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

o    Identificerende gegevens: naam, achternaam, nationaliteit.

o    contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.

o    gegevens over transacties met HOTEL DEN BRIEL voor goederen en services: gekochte producten en services of die producten en services waarvoor u belangstelling hebt getoond.

o    verblijfsvoorkeuren

o    economische, financiële en verzekeringsgegevens.

o    andere gegevens: gegevens die door de betrokkenen verstrekt zijn in de niet verplicht in te vullen velden of tijdens telefoonoproepen.

o    browsinggegevens.

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij HOTEL DEN BRIEL:

o    Identificerende gegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit

o    contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.

o    identificatiecodes en sleutels van de gebruiker en/of lid.

o    gegevens over werkgelegenheid: beroep, sector.

3. Gegevens die verstrekt zijn voor wijzigingen aan of annuleringen van reserveringen:

o    Identificerende gegevens: naam, achternaam.

o    contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.

o    gegevens over transacties van goederen en services.

o    economische, financiële en verzekeringsgegevens.

o    andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkenen in de niet verplicht in te vullen velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.

o    browsinggegevens.

4. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

 

o    Identificerende gegevens: naam, achternaam.

o    contactgegevens: land van vestiging, e-mailadres.

o    gegevens over persoonlijke eigenschappen: taal.

 

5. Gegevens die verstrekt zijn op de contactformulieren en website van het bedrijf:

 

o    Identificerende gegevens: naam, achternaam.

o    contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.

o    gegevens over transacties van goederen en services.

o    andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkenen in de niet verplicht in te vullen velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.

o    browsinggegevens.

 

6. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de volgende:

44.Voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (telefoon of e-mail) voor individuele, collectieve en kamerboekingen de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL DEN BRIEL

45.Voor het beheer van de inschrijvingen van gebruikers: de verzochte toestemming en de verificatie van de naleving van de gebruiker van de algemene voorwaarden en voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL DEN BRIEL. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.

46.Voor wijzigingen en/of annuleringen van uw reservering: de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL DEN BRIEL.

47.Voor het sturen van de Nieuwsbrief: de toestemming die de gebruiker gegeven heeft.

48.Voor het sturen van contactformulieren en de website van het bedrijf: de toestemming die de gebruiker gegeven heeft. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL DEN BRIEL.


De gebruiker kan om zijn toestemming in te trekken contact opnemen met HOTEL DEN BRIEL via de volgende methoden: receptie@denbriel.be

7. MET WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEBRUIKERSGEGEVENS GEDEELD WORDEN?

Gegevens van gebruikers kunnen onthuld worden aan:

49.Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij HOTEL DEN BRIEL:

§  Bedrijven binnen de groep waartoe HOTEL DEN BRIEL behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.

50.Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief zullen niet onthuld worden aan derde bedrijven.

51.Gegevens die verstrekt zijn op contactformulieren en de website van het bedrijf:

§  Bedrijven binnen de groep waartoe HOTEL DEN BRIEL behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.

Bovendien kunnen leveranciers van HOTEL DEN BRIEL toegang hebben tot de gegevens, wanneer dit vereist is voor de juiste naleving van de wettelijke verplichtingen en/of de doelen die hierboven vermeld zijn. Deze providers zullen uw gegevens niet verwerken voor doeleinden waarvan HOTEL DEN BRIEL u voorheen niet op de hoogte heeft gesteld.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens zullen voor de duur van de volgende termijnen bewaard worden:

52.Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (telefoon of e-mail) voor individuele, collectieve en kamerboekingen: zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

53.Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker met HOTEL DEN BRIEL: totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.

54.Gegevens die verstrekt zijn voor het wijzigen of annuleren van reserveringen: zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

55.Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief: zullen bewaard worden totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt.

56.Gegevens die verstrekt zijn op contactformulieren en de website van het bedrijf: zullen bewaard worden voor de termijn die nodig is om uw verzoek te behandelen en te beantwoorden en wanneer deze verstreken is, voor de verjaringstermijn voor juridische acties die uit dit verzoek kunnen voortvloeien.

9. AANPSRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

o    garandeert dat hij ouder is dan achttien (18) en dat de gegevens die hij verstrekt heeft aan HOTEL DEN BRIEL waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Voor deze doelen is de gebruiker aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle onthulde gegevens en moet hij de verstrekte informatie naar behoren actueel houden zodat ze de werkelijke situatie weerspiegelen.

o    Hij garandeert dat hij de derde partijen van wie hij gegevens verstrekt heeft, op de hoogte heeft gebracht en indien hij dat gedaan heeft, hen ook geïnformeerd heeft over de punten in dit document. Bovendien garandeert hij dat hij de autorisatie gekregen heeft om hun gegevens te verstrekken aan HOTEL DEN BRIEL voor de vermelde doelen.

o    Hij zal aansprakelijk zijn voor op de website verstrekte valse of onnauwkeurige informatie, alsook voor de directe of indirecte schade die die informatie berokkent aan HOTEL DEN BRIEL of aan derde partijen.

10. UITOEFENING VAN DE RECHTEN

Gebruikers kunnen te allen tijde en kosteloos naar HOTEL DEN BRIEL schrijven via het adres dat vermeld staat op de bovenkant van dit beleid of via e-mail naar receptie@denbriel.bemet een kopie van hun identiteitsbewijs om:

 

o    de eerder gegeven toestemming in te trekken.

o    bevestiging te krijgen over het feit of HOTEL DEN BRIEL al dan niet de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt.

 

o    Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

o    Incorrecte of onvolledige gegevens te corrigeren.

o    Een aanvraag in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de gegevens om welke reden dan ook niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

o    te verzoeken dat HOTEL DEN BRIEL de verwerking van gegevens beperkt wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden in de voorschriften inzake gegevensbescherming.

o    de portabiliteit van de gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn te verzoeken in gevallen die voorzien zijn in de voorschriften.

o    contact op te nemen met de DPO van HOTEL DEN BRIEL op het volgende adres: receptie@denbriel.be

 

11. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

HOTEL DEN BRIEL zal de gegevens van gebruikers te allen tijde absoluut vertrouwelijk verwerken en zal ze geheimhouden in overeenstemming met de voorschriften van toepassing door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze blootgesteld zijn, zodat de beveiliging van de gegevens gegarandeerd is en zodat onbevoegde wijzigingen, verlies, verwerking of toegang vermeden worden.


Laatst bijgewerkt: Oktober 2019